Ansvarsrett og byggesøknad

Startet av chån, januar 25, 2009, 08:28:37

chån

Hei

Har nå kjøpt tomt og tegnet ferdig alle plan snitt og fasade tegninger til hyta. Har bygget på huset i flere omganger og har også nylig bygget ett isolert uthus på 30m2.

Hytta jeg har tegnet er 69m2 og det jeg lurer på er hva kreves for å kunne bygge den selv? Det skal ikke være innlagt vann. Toalett løses med snurredassen. Fundamenteres på søyler på berg.

Er det noen som har kopi av utfylt byggesøknad med vedlegg, slik at man har noe å se etter? (er noen ord/utrykk jeg ikke skjønner helt.

Har ett gangske stramt budsjett, slik at jeg har ikke råd til andre fagfolk enn det elektrikeren krever. (her har man ikke noe valg)
Det viktigste for meg er å kunne bli godkjent selv for bygging. Har ingen dokumentasjon på at jeg kan noe. Tilbyggene jeg har gjort på huset er bare enkle tiltak som krevde: <melding om tiltak>
Anser meg selv som i stand til å utføre dette prosjektet.

Trenger tips om hvordan jeg kan få dette til.

Hans

Så langt jeg har skjønt så er det litt forskjellig fra kommune til kommune hva som kreves av dokumentasjon etc., men det er helt klart at man har rett til å være selvbygger på egen bolig og fritidsbolig så langt man kan sannsynliggjøre at regelverket vil bli fulgt. Et enkelt tips kan f.eks. være å ta et gratis selvbyggerkurs på LECA-grunnmur. Du er ikke forpliktet til å bygge i LECA etterpå likevel, men du dokumenterer at du har gått igjennom og satt deg inn i regelverket for alt som har med fundamentering, drenering og grunnmur å gjøre.

Deretter ville jeg tatt kontakt med kommunen for å høre hva de trenger.
Vi bygger hytte i Birtedalen i Fyresdal kommune.
Prosessen dokumenteres på http://byggehytte.wordpress.com/ og på http://twitter.com/ho_hodol

Kenneth S

Det er blitt vesentlig vanskeligere å få selvbyggerstatus.
Du kan i beste fall få lov til å få UTF men du må ha hjelp til SØK, PRO, KPRO og KUTF.
ER selv snekker med eget firma.
Bygde for 3 år siden en hytte til meg selv før jeg hadde sentral godkjenning og fikk ikke ansvarsrett på KPRO selv om jeg hadde 10 års erfaring.
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no

emenee

for å få UTF må man ha snekker/tømrerutdanning og praksis eller lang relevant erfaring som snekker.

er ikke uten grunn at det kreves ansvarsrett i de ulike ansvarsområdene.


Kenneth S

Du kan få UTF som selvbygger uten voldsom erfaring
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no

Hans

Hele poenget med ordningen om personlig ansvarsrett er beskrevet i pkt 9.6.3 i Odelstingsproposisjon 45 (2007-08):

Sitat"Det er tradisjon i Norge for å delta i arbeidet med å bygge sin egen bolig. Tiltakshaver kan etter gjeldende rett påta seg ansvarsrett innen en eller flere ansvarsfunksjoner ved bygging av bolig til eget bruk dersom tiltaket ligger innenfor laveste tiltaksklasse (klasse 1) og han kan sannsynliggjøre at tiltaket vil bli i samsvar med plan- og bygningslovgivningen."
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-45-2007-2008-/9.html?id=506326

Eller:
Sitat"Videre kan kommunen gi personlig ansvarsrett for den som ønsker å bygge til eget bruk. Vilkårene er for det første at det dreier seg om enebolig- eller fritidsbygning (helårsbolig, fritidsbolig og garasje, uthus, påbygg, tilbygg og liknende) til eget bruk. Kravene til styringssystem samt utdanning og praksis kommer ikke til anvendelse for en selvbygger."
http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/Dokument/Proposisjonar-og-meldingar/Odelstingsproposisjonar/2007-2008/otprp-nr-45-2007-2008-/10/2.html?id=506341

Og i øyeblikket er  nye forskrifter til PBL ute til høring. Der står det:
Sitat"§ 7-7   Personlig ansvarsrett for selvbygger

1. Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kap. X - XII, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
2. Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1.
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/BOBY/horinger/H%C3%B8ring%20-%20Forslag%20til%20forskrifter%20til%20ny%20plan-%20og%20bygningslov%20(byggesaksdelen).doc


Dersom kommunene skulle kreve byggmesterutdanning for å gi ansvarsrett til å bygge på sin egen bolig/fritidsbolig, faller i praksis hele denne unntaksregelen bort, noe som vil være i strid med retningslinjene fra sentrale myndigheter.
Vi bygger hytte i Birtedalen i Fyresdal kommune.
Prosessen dokumenteres på http://byggehytte.wordpress.com/ og på http://twitter.com/ho_hodol

ramma

Har en svoger som er utdannet eletriker, men jobber for tiden offshore.
Kan han søke ansvarsrett på alt det eletriske i en hytte jeg skal bygge?
Hvordan skal vi evt ordne dette ;)

Kenneth S

Det er ikke ansvarsrett på elektroarbeider. Kommunene blander seg ikke inn i det.
Men et autorisert firma må melde anlegget inn til netteier.
Dvs at en elektriker må ha et firma i ryggen for å få godkjent elektroarbeidet.
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no

Nilsk

Hva betyr disse forkortelsene?

UTF men du må ha hjelp til SØK, PRO, KPRO og KUTF.

Jeg fikk selv Ansvarsrett på min hytte som er godkjent, men jeg har fagbrev som snekker, men er 8 år siden jeg drev i faget.
Kjøpte hyttetomt-09 Ferdig Utv 2010
Skal være ferdig inne, til påsken 2012.

Bidda

Her har du forklaring til de fleste begreper innen byggesak ;DAnsvarlig foretak - Foretak som har fått godkjent søknad om godkjenning av foretak og søknad om ansvarsrett innenfor nærmere angitt fagområde og arbeidsområde. Er ansvarlig for at plan- og bygningslovgivningen følges.

Ansvarlig kontrollerende for prosjektering - Foretak som er ansvarlig for kontroll av prosjekteringen i henhold til godkjent ansvarsrett og evt. kontrollplan.  

Ansvarlig kontrollerende for utførelse - Foretak som er ansvarlig for kontroll av utførelsen i henhold til godkjent ansvarsrett og evt. kontrollplan.  


Ansvarlig prosjekterende - Foretak som er ansvarlig i henhold til prosjekterings- oppgaven for oppfyllelse av myndighetskrav for sin del av søknaden.

Ansvarlig søker - Foretak som er ansvarlig for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven samt for koordinering av byggesaken.

Ansvarlig utførende - Foretak som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Ansvarsområde - Avgrenset del av tiltaket som et foretak har kontrakt om å utføre og som angis i ansvarsretten som sendes kommunen.

Ansvarsrett på egen eiendom - Åpner for at selvbygger kan få ansvarsrett for helt enkle søknadspliktige tiltak. Gis kun i særlige tilfeller.

Avvik - Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav.

BKL - Bygningers brannklasse.

Brannklasse - Ut fra den konsekvens en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljø inndeles byggverk i brannklasse 1 til 4. Brannklasser legges til grunn for å bestemme byggverkets bæreevne mv. ved brann.

Dokumentasjon - Skriftlig redegjørelse, oppstilt slik at offentlig myndighet kan overprøve den, som viser at angitt krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven er ivaretatt.

Dokumentert egenkontroll - Kontroll som utføres av det foretaket som selv er ansvarlig prosjekterende eller ansvarlig utførende for det samme fagområde.

Driftstillatelse - Tillatelse til å ta i bruk bygningstekniske installasjoner etter at selve installasjonen er ferdig. Jfr. brukstillatelse.

Enkeltvedtak - Vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Enkeltvedtak kan påklages.

Enkle tiltak - Skal være av en slik karakter at søknaden skal behandles i en fase, dvs. avgjøres med direkte igangsettingstillatelse. Søknaden må inneholde alle nødvendige opplysninger for å avgjøre hele saksforholdet med tillatelsen. Se plan- og bygningsloven PBL § 95b.

Fagområder - Det fag som tiltaket eller del av tiltaket vanligvis hører inn under. Brukes også på oppgaver som krever samme type kvalifikasjoner. F.eks. tømrerarbeid, rørleggerarbeid osv.

Forelegg - Type reaksjon ved forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen som kan benyttes av plan- og bygningsmyndighetene for å oppnå gjennomføring av pålegg om retting som ikke er etterkommet innen fastsatt frist. Et rettskraftig forelegg har virkning som en dom og kan fullbyrdes etter reglene for dommer.  

Foretak - Rettssubjekt med formål å drive næringsvirksomhet. Et foretak i relasjon til plan- og bygningsloven vil være en virksomhet som utfører et kontraktsforpliktet arbeid på tiltaket.

Forhåndskonferanse - Et møte mellom kommunen som bygningsmyndighet og tiltakshaver/ansvarlig søker, før innsendelse av søknad. Dette for å avklare rammeforutsetningene for tiltaket i forkant av saksbehandlingen. Skal i tillegg bidra til påvirkning av tiltakets kvalitet og sikre at myndighetskrav blir ivaretatt.

Funksjon - Dette er rollene som de forskjellige utøvere (foretak) har i byggesaken. Funksjonene er: Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjektering, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende for utførelse.

Funksjonskrav - Krav stilt til foretakenes system innen de forskjellige funksjonene.

Gjeldende parkeringsnormer - De parkeringsnormene som gjaldt på vedtakstidspunktet for gjeldende arealplan (selv om det er kommet nye parkeringsnormer senere).

Godkjenningsområde - Angir hva et foretak er godkjent for. Består av oppgavers funksjon, fagområde, ansvarsområde og tiltaksklasse i byggesaken

GOF - Forskrift til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett.

Hjelpemidler - De underliggende dokumenter avledet av rutinene. Kan for eks. være brevmal, sjekk- og mangelliste eller retningslinjer.

Igangsettingstillatelse - Tillatelse for å igangsette tiltaket eller tiltakets enkelte deler.

KON - Forskrift til plan- og bygningsloven om konsekvensutredninger.

Kontrollform - Angir om kontroll skal gjennomføres som dokumentert egenkontroll eller uavhengig kontroll. Kontrollform skal ansvarlig søker foreslå.

Kontrollplan for viktige og kritiske områder - Dokument som skal utarbeides når byggetiltak har viktige og kritiske områder. Dokumentet skal i nødvendig grad viser oppfyllelse av krav om helse, miljø, sikkerhet, tilgjengelighet eller andre vesentlige forhold gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

KPR - Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen.

KUT - Ansvarlig kontrollerende for utførelsen.

Kvalifikasjonskrav - Krav til foretakenes faglige ledelse (utdannelse og praksis), tilsvarende det som er angitt for den enkelte tiltaksklasse i GOF kap. III.

Kvalitet - Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov.

Kvalitetssikring - Alle planlagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet.

Kvalitetssystem - Organisasjonsstrukturen, ansvar, prosedyrer og ressurser ved gjennomføring av kvalitetsledelse.

Lokal godkjenning - Kommunal godkjenning av foretaket og dets kvalifikasjoner for det enkelte tiltak på bakgrunn av innsendt søknad om lokal godkjenning av foretak. Gjelder for alle fagområder og funksjoner. Ikke nødvendig for foretak som innehar sentral godkjenning

Melding - Behandlingsform for tiltak etter plan- og bygningsloven PBL §§ 81, 85, 86a og 86b.

ORG - Forskrift om organiseringen av den sentrale godkjenningsordningen for foretak for ansvarsrett.

Organisasjonsplan - Plan som skal følge søknaden om godkjenning av foretak som viser foretakets organisasjonsstruktur med hensyn til kvalifikasjonskrav til foretakets faglige ledelse og viser fordeling av ansvar med hensyn til oppfyllelse av krav i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen.

PA-bok – ProsjektAdministrasjonsbok

Parkeringsnorm – Veileder som skal benyttes i byggesaker og i reguleringssaker for å avklare antallet parkeringsplasser som skal etableres ved nybygging, ombygging og bruksendring.


PBL – Plan- og bygningsloven

Personlig ansvarsrett - Ansvar lagt direkte til person hvor det anses hensiktsmessig og arbeidet identifiseres med personen. Gis kun i særlige tilfeller.

Preaksepterte løsninger - Anerkjente løsninger som for eks. Veiledning til TEK, Norsk standard, Byggforskserien eller andre anerkjente løsninger som er i samsvar med krav.

Prioriterte myndighetskrav - Krav som vil bli gitt spesiell oppmerksomhet av myndighetene i forbindelse med kontrollplaner, tegninger og dokumentasjon av at løsningene oppfyller myndighetskravene.

PRO - Ansvarlig prosjekterende.

Prosjektering - Utarbeidelse av løsninger som er grunnlag for utførelsen. Det kan være tegningsmateriale, statiske beregninger, beskrivelser, geotekniske rapport o.l.

Prosjekteringsoppdeling - Viser oppdeling av prosjekteringen i de forskjellige fagområdene.

Pålegg - Krav om retting av forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen innen en fastsatt frist.

Pålitelighetsklasse - Klassifisering av de bærende konstruksjoner i et byggverk, basert på mulige konsekvenser av at det oppstår brudd i en konstruksjon.

Rammetillatelse - En endelig tillatelse for tiltakets ytre og innvendige rammer (fase 1) som avgjør at tiltaket kan gjennomføres innenfor de rammer som er gitt.

Risikoklasse - Ut fra den risiko en brann kan innebære for skade på liv og helse, inndeles byggverk i risikoklasse 1 til 6 som legges til grunn for å bestemme nødvendige tiltak for å sikre rømning ved brann.

Rutine - Felles instruks.

Sanksjoner - Reaksjoner for å oppnå retting av forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen.

SAK - Forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll i byggesaker.

Sentral godkjenning - Frivillig ordning hvor foretak kan få en sentral godkjenning for hele landet basert på forskriftsfestede kriterier. Legges til grunn ved søknad om ansvarsrett for det enkelte tiltak.

Sidemannskontroll - Intern kontroll i foretaket, utført av noen som selv ikke har prosjektert/utført selve prosjekteringen/utførelsen.

Sikkerhetsklasse - Gjelder plassering og utforming av byggverk, slik at det har tilfredsstillende sikkerhet mot å bli skadet av naturpåkjenninger (skred, flom, sjø og vind).

Sporbarhet - Evne til, ved hjelp av dokumentasjon kunne spore forløpet, anvendelsen eller lokaliseringen av en aktivitet eller gjenstand eller lignende aktivitet eller gjenstand.  

Systemkrav - Krav til dokumenterte prosedyrer som beskriver den aktivitet som det er et krav til system for.

SØK - Ansvarlig søker.

Søknad - Skriftlig anmodning om å utføre et tiltak etter PBL § 93. Søknaden skal forestås av en godkjent ansvarlig søker, jf. PBL § 93b. Søknaden må tilfredsstille alle krav i bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Søknaden skal bl.a. inneholde dokumentasjon som beskrevet i SAK §§ 18 og 19.

Søknad om ansvarsrett - Skal sendes inn i hver enkelt byggesak av foretak som søker om ansvarsrett. Uavhengig av sentral godkjenning eller ikke.

Operatørkontroll - Kontroll foretatt av samme person som har prosjektert/utført arbeidet.

TEK - Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven.

Tillatelse - Vedtak gitt av kommunen på bakgrunn av søknaden. Tiltaket kan ikke iverksettes før tillatelse er gitt.  

Tillatelse i ett trinn - Søknadsbehandling i ett trinn som resulterer i en direkte tillatelse til fysisk å begynne arbeidet.

Tilsyn – kommunens oppgave hvor det påses at plan- og bygningsloven følges, at nødvendig dokumentasjon foreligger og holde oppsyn med at blant annet kontroll for prosjektering og utførelse blir foretatt.

Tiltak - Fellesbetegnelsen på arbeid og andre handlinger som omfattes av søknadsplikten i PBL § 93 eller meldeplikten i PBL §§ 81, 85, 86a og 86b. Omfatter både bygging, riving, bruksendring og anleggsarbeid. Kan også være unntatt fra søknads- og meldeplikt, se SAK.

Tiltakshaver - Fellesbetegnelse på den tiltaket utføres på vegne av. Erstatter tidligere byggherre.

Tiltaksklasse - Angir en inndeling av arbeidsoppgaver, et tiltak eller del av tiltak i tre nivåer avhengig av vanskelighet og/eller konsekvenser av feil og mangler for helse, miljø og sikkerhet.

Tiltaksprofil - Samlet beskrivelse av alle funksjoner, fagområder og tiltaksklasser for tiltaket og alle enkeltdeler/fagområder innen tiltaket.

Trinnvis saksbehandling - Søknadsbehandling som deles opp i flere trinn. Fase 1 som omfatter rammetillatelse og fase 2 som omfatter igangsettingstillatelse.

Tvangsmulkt - Type reaksjon som kan benyttes av plan- og bygningsmyndighetene for å oppnå retting av forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen. Tvangsmulkt kan også ilegges av namsretten ved kjennelse, som følge av tidligere utferdiget forelegg.

Uavhengig kontroll - Kontroll som utføres av egne kontrollforetak som er uavhengige av de foretak som har prosjektert/utført de forskjellige fagområder i tiltaket.

Unntak - Mindre tiltak som verken krever søknad eller melding. Se kap. II i SAK.

UTF - Ansvarlig utførende.
Nilsk

Hehe langt foredrag, får lese det i kveld. Vet dere hvor jeg kan finne bygge-forskriften tek 97 henn, jeg er så heldig at jeg får bygge etter dem gamle forskriftene:)
Kjøpte hyttetomt-09 Ferdig Utv 2010
Skal være ferdig inne, til påsken 2012.

Kenneth S

På en hytte vil det si 20 cm iso i vegg og 25 i tak. Vinduere skal ha u-verdi på ikke lavere enn 1.6.
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no

Bidda

Sitat fra: Kenneth S på mars 12, 2010, 16:36:07
På en hytte vil det si 20 cm iso i vegg og 25 i tak. Vinduere skal ha u-verdi på ikke lavere enn 1.6.
Det er vel TEK07 som sier 20 i vegg mens TEK97 er vel fra 10cm? Flere av hytteprodusentene hadde 10cm slike som Saltdalshyttta osv.

Kenneth S

Leste litt mellom linjene jeg, forsto det som at han skulle bygge etter TEK97 (det er jo TEK07 på hytter under 150 m2 idag).

Gamle TEK97 har ikke krav til isolasjon på hytter.
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no

Nilsk

Hei igjen. Ja jeg skal bygge under TEK97, pga på denne tomten jeg kjøpte var det allerede satt i gang en byggesøknad ca 1.08.07 men det vart skrinlagt pga Hytta var for stor i forhold til reglene. Så det vart gitt byggetillatelse med forbehold om at det kom nye tegninger som var korrekt i forhold til bestemmelsene. Sendte inn tegninger med en gang i okt.09 og fikk kommunen til og atestere at jeg kunne bygge etter TEK97 pga denne byggesøknaden var begynt på i 2007.

Så da kan jeg velge isolasjonsmengde?

Tenkte og bruke 48x98 som reisverk og innlekting med 48x48 altså=150 mm vegg, i taket bruker jeg 48x198 som sperrer og legger inn luftepapp\raftepapp imellom slik at isolasjon tykkelsen blir 150mm på 25 m2 og der jeg skal ha flat himling legger jeg inn 200-250 mm isolasjon.
Vinduene har jeg kjøpt og dem har u-verdi på 1,4.
Kjøpte hyttetomt-09 Ferdig Utv 2010
Skal være ferdig inne, til påsken 2012.

Kenneth S

Angående isolasjon i tak så vil jeg anbefale 20 cm, så tar du luftinga over sperrene. Raftepapp og spaltepapp er noe herk.
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no

Nilsk

Anbefaler du Isola pro eller Pro super da?? Holder med 36x48 som lekter for lufting?
Skal ha shingel som tak, eller dvs Legger vel iso-kraft i første omg.

Har kun vert lærling og tatt fagbrevet så har lite erfaring kan man si, kjempe fornøyd med dette forumet:)
Kjøpte hyttetomt-09 Ferdig Utv 2010
Skal være ferdig inne, til påsken 2012.

Kenneth S

Hva skal du ha til taktekking?
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no

Nilsk

Skal ha Valdres Shingel, men velger og legge iso-kraft først og fremst.
og 18x145 rupanel tenkte jeg..
Kjøpte hyttetomt-09 Ferdig Utv 2010
Skal være ferdig inne, til påsken 2012.

Kenneth S

Da vil jeg anbefale Tyvek vindsperre rett på taksperrene, lekte opp med 48mm, så lekte med 23mm i 60 cm stykker oppover med 8 cm mellomrom(da får du krysslufting, kan evt sløyfe det hvis hytte ikke er oppvarmet hele året), taktro og tekking.
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no

Nilsk

Første gang jeg har hørt om og lekte oppå 48x48 pga krysslufting. blir jo veldig mye luft da og et høyt tak..
Kjøpte hyttetomt-09 Ferdig Utv 2010
Skal være ferdig inne, til påsken 2012.

Kenneth S

Ikke veldig mye men nok luft, de fleste bruker bare 48mm.
Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no

Nilsk

Okei, får høre litt med noen kunder av meg på Monter også så får vi se, må vel lage meg en blogg også etterhvert..
Kjøpte hyttetomt-09 Ferdig Utv 2010
Skal være ferdig inne, til påsken 2012.

Bidda

Tverrlufting er viktig, har sett en del skader pga. at dette har vært for dårlig/manglende. Selv vil jeg prøve å få til tverrlufting på toppen slik at jeg får til å ha ventil i begge ender selv om vi skal ha en sommerhytte.

PS Fint om du lager en egen hyttebygge-tråd for de siste innlegg her nå burde vel bli delt og i egen tråd (Admin?) Nyttig tema dette med lufting.

Nilsk

Hørte med noen snekkere og dem mener det er bare noe tull men... Hmmm.
+ at lærte ikke det på skolen av læreren min, han hadde faktisk drevet eget firma..Hmm
Kjøpte hyttetomt-09 Ferdig Utv 2010
Skal være ferdig inne, til påsken 2012.


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod