Rettigheter når dagsbøter ikke løper?

Startet av abis, februar 07, 2011, 20:13:23

abis

Er det noen som vet hvilke rettigheter man har i hht. lovverket etter at dagsbøter har sluttet å løpe? Kan man få dekket faktiske løpende utgifter som feks. byggestrøm, eller må man spise av beløpet man har "fått" i dagsbøter?

Kenneth S

§ 19. Skadebot

       Forbrukaren kan berre krevje skadebot for tap som overstig dagmulkta, dersom tapet kjem av at entreprenøren eller nokon som entreprenøren svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles.

       I tidsrom når det ikkje vert rekna dagmulkt, kan forbrukaren krevje skadebot

a. for tap som følgjer av at arbeidet eller delar av arbeidet ikkje er fullført til den tida forbrukaren kan krevje, 
b. for tap som følgjer av at heimelsoverføring ikkje skjer til den tida forbrukaren kan krevje. 

       Skadebota skal dekkje økonomisk tap så langt entreprenøren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av forseinkinga. Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, blir skadebota sett ned tilsvarande.

       For skadebot i hevingstilfella gjeld § 22.


Jobber i Gausa AS
Leverandør av Byggmann Hus & hytter.
www.gausa.no

rogers

Det er mye bra å les her:
http://www.cappelen-krefting.no/bok/e-kap3.htm#3.1.3


Her er noen utdrag fra teksten:


"Øvre grense for dagmulkt er 100 dager. Foreligger det en forsinkelse på over 100 dager, slutter dagmulkten å løpe etter 100 dager. Ved 100 dager betaler da entreprenøren 10 % av det samlede vederlaget sitt som dagmulkt.

Men hva skjer etter 100 dagers forsinkelse? Det forbrukeren må gjøre da, er å benytte seg av andre virkemidler. Forbrukeren kan da f.eks. kreve erstatning i tillegg til dagmulkt. eller heve kontraktsforholdet."


"Forsinkelsen kan skyldes grov uaktsomhet hos entreprenøren eller noen som entreprenøren bærer ansvaret for. Da kan forbrukeren i tillegg til eller i stedet for dagmulkt få dekket sitt økonomiske tap. Dette fremgår av § 19."

"Dagmulktordningen innebærer, som vi har sett, en form for ansvarsbegrensning for entreprenøren. Dagmulkten er et fast beløp og gjelder innen visse grenser. Dette betyr at det ikke er sikkert at forbrukeren får dekket hele sitt økonomiske tap ved dagmulkt. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom entreprenøren eller noen han har ansvaret for, har forårsaket forsinkelsen ved grov uaktsomhet. Dette er forsåvidt også i tråd med det vanlige kontraktsrettslige prinsipp om at ansvarsbegrensning ikke gjelder ved grov uaktsomhet.

Grov uaktsomhet eller grov skyld betyr at det er klart at entreprenøren kan klandres for forsinkelsen. Entreprenøren må i slike tilfeller med enkle midler ha kunnet unngå forsinkelsen. Det må også etter vanlige normer i bransjen kunne vært forventet at forsinkelsen hadde vært unngått. Entreprenøren vil også være erstatningsansvarlig dersom forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet hos noen av hans ansatte, underentreprenører eller konsulenter som han har benyttet. Det er imidlertid usikkert om entreprenøren vil være erstatningsansvarlig dersom forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet hos materialleverandøren.

Ved grov uaktsomhet skal forbrukeren ha erstattet hele sitt økonomiske tap som skyldes forsinkelsen. Om forbrukeren får dagmulkt og i tillegg erstattet det økonomiske tapet som overstiger dagmulkten, eller om forbrukeren får full økonomisk erstatning istedet for dagmulkt, går ut på ett. Det er derfor ikke nødvendig å skille mellom disse to alternativer. Eksempler på tapsposter kan være økte renteomkostninger, utgifter til midlertidig husvære, tilleggsutgifter til annen entreprenør og økte reiseutgifter."


Mitt hytte- og anneksprosjekt på ved Beitostølen : http://www.samdal.com/hytte.htm

abis

Tusen takk for tilbakemeldinger. Nå må jeg sette meg ned å lese gjennom dette og se om jeg finner svar på det jeg lurer på.  Begynner å bli ganske komplisert når ting ikke går som forventet.  :-\


rogers

Sitat fra: abis på februar 08, 2011, 14:14:06
Tusen takk for tilbakemeldinger. Nå må jeg sette meg ned å lese gjennom dette og se om jeg finner svar på det jeg lurer på.  Begynner å bli ganske komplisert når ting ikke går som forventet.  :-\


Jeg vet hvordan det er.  Hold motet oppe.  Lovverket er på din side.
Vær tydelig i kommunikasjon med entreprenøren,  gjør det skriftelig, evt. rekommandert.

Sørg også for at du til en hver tid ikke har betalt mere enn tilførte verdier i prosjektet.  Greit om det hele skulle gå helt i stå, og du må bryte kontrakten.    
Minst 10% av kontraktssum skal også være igjen til overtagelse.
Entreprenøren skal også stille bankgaranti.

Mitt hytte- og anneksprosjekt på ved Beitostølen : http://www.samdal.com/hytte.htm


Powered by SMFPacks Ads Manager Mod